لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2476آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27منسوخبازنگریآمار--991علوم پایهدانلود فایل
2539بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالبازنگریعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2540بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2537بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2538بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
2503زیست فناوریکارشناسی پیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--992علوم پایهدانلود فایل
9009ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگریمهندسی صنایع--993فنی و مهندسیدانلود فایل
16238مطالعات اسلامی به زبان خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/17فعالتدوینالهیات--994علوم انسانیدانلود فایل
8125علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/05فعالبازنگریمیز علوم شناختی--995بینا رشته ایدانلود فایل
5602روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--996علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰