لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5534حسابداریکارشناسی پیوسته1396/02/16فعالبازنگریحسابداری--931علوم اجتماعیدانلود فایل
16084علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/20فعالبازنگریالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
5556برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5538ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
5539ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیطکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--933علوم اجتماعیدانلود فایل
16222تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--934علوم انسانیدانلود فایل
16113تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--934علوم انسانیدانلود فایل
16132مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28منسوخبازنگریالهیات--934علوم انسانیدانلود فایل
16080اخلاق گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--935علوم انسانیدانلود فایل
16082اخلاق گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--935علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰