لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ1111
آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی696دامپزشکیدانلود فایل
آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه405دامپزشکیدانلود فایل
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه13940629دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی561دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی589دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی86دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی92دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی92دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی12دامپزشکیدانلود فایل