لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--260دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و مواد غذاییدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--260دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیوشیمی دامپزشکیدکتری دستیاری1379/10/18منسوختدوینعلوم پایه--406دامپزشکیدانلود فایل
پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی--50دامپزشکیدانلود فایل
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--50دامپزشکیدانلود فایل
رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--279دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.