لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970807فنی و مهندسیدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/29فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970829فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--13970906فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--13970906فنی و مهندسیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--13970907فنی و مهندسیدانلود فایل
طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/09/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13970909هنر و معماریدانلود فایل
مطالعات ارتباطیکارشناسی پیوسته1397/09/21فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13970921علوم اجتماعیدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--13970928علوم پایهدانلود فایل
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.