لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--6دامپزشکیدانلود فایل
فناوری اطلاعاتکاردانی پیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--7فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی--7فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.