لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فناوری تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
فناوری پرورش دامکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
مدیریت آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
مکانیک ماشین های کشاورزیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ناوبریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.