لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۵۱۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1382/11/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعیعلمی و کاربردیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوترفنی و مهندسیدانلود فایل
تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1394/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامیفنی و مهندسیدانلود فایل
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل