لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001616تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001120تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
2001433تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگریکشاورزی--151علمی و کاربردیدانلود فایل
2001581جنگلکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001594جنگل داری جامع (اگروفارستری)کاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--401علمی و کاربردیدانلود فایل
2001900جنگلداری جامعکارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی--79علمی و کاربردیدانلود فایل
2001101جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1384/09/12منسوختدوینکشاورزی--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001884جنگلداری و پارکهای جنگلیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
2001593حفاظت و حمایت منابع طبیعیکاردانی ناپیوسته1379/07/24منسوختدوینکشاورزی--401علمی و کاربردیدانلود فایل
2001904حفاظت و حمایت منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته1386/03/19منسوختدوینکشاورزی--98علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰