لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4023باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگریپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
4050باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4058علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1389/06/06منسوختدوینپاتوبیولوژی--673دامپزشکیدانلود فایل
4059علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4065علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته1370/04/16فعالتدوینپاتوبیولوژی--357دامپزشکیدانلود فایل
4032قارچ شناسیدکتری تخصصی1379/06/13منسوختدوینپاتوبیولوژی--543دامپزشکیدانلود فایل
4076قارچ شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی--167دامپزشکیدانلود فایل
4057قارچ شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--664دامپزشکیدانلود فایل
4015میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--26دامپزشکیدانلود فایل
4034ویروس شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۵۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰