لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7315هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7247هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--613هنر و معماریدانلود فایل
7271هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7248هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--613هنر و معماریدانلود فایل
7269هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی--969هنر و معماریدانلود فایل
7246هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--613هنر و معماریدانلود فایل
7244هنر اسلامی گرایش چوبکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--612هنر و معماریدانلود فایل
7218هنر سفالگریکاردانی ناپیوسته1384/02/03فعالتدوینهنرهای کاربردی--89هنر و معماریدانلود فایل
7179هنرهای اسلامیدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینهنرهای کاربردی--754هنر و معماریدانلود فایل
7176هنرهای تجسمی - نقاشیکارشناسی ناپیوسته1389/06/06منسوختدوینهنرهای کاربردی--673هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰