لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--101-
2651آمارکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2242آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--125علوم پایهدانلود فایل
2059آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--407علوم پایهدانلود فایل
2373آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--661علوم پایهدانلود فایل
2060بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
2612بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2613بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2495آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--1014علوم پایهدانلود فایل
2562آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--277علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰