لیست کامل رشته ها

نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویناقتصاد883علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدویناقتصاد208علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریاقتصاد77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایراندکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریاقتصاد77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدویناقتصاد320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومیدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدویناقتصاد208علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمهدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریاقتصاد77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللدکتری تخصصی1369/09/18منسوختدویناقتصاد208علوم اجتماعیدانلود فایل