لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینگیاه پزشکی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکیکارشناسی ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینگیاه پزشکی--707کشاورزیدانلود فایل
گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۷۴ مورد از کل ۵٬۵۷۴ مورد.