لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002719کاردانی فنی سیمان و اسید حفاریکاردانی ناپیوسته1392/10/15فعالتدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
2000119کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002150کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان گرمابیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002179کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002151کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002181کاردانی فنی شیلات – صید و بهره برداری آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002035کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذاییکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2001720کاردانی فنی صنایع آزمایشگاهی – صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002720کاردانی فنی صنایع دارویی - تولید داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--388علمی و کاربردیدانلود فایل
2002721کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت داروکاردانی ناپیوسته1394/03/27فعالتدوینصنعت--388علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰