لیست کامل رشته ها

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵٬۴۹۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد و تجارت الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/28منسوختدویناقتصاد549علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدویناقتصاد611علوم اجتماعیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدویناقتصاد884علوم اجتماعیدانلود فایل
تجارت نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدویناقتصاد414علوم اجتماعیدانلود فایل
حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل