لیست کامل رشته ها

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۴۹۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریاقتصاد13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1371/02/20منسوختدویناقتصاد237علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدویناقتصاد414علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدویناقتصاد377علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل