لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--73علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--719علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21فعالبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--13970928علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--140علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--780علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار--255علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۶۶۴ مورد.