لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ1111
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار780علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار255علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار397علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار522علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار73علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعالبازنگریآمار882علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعالتدوینآمار882علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار140علوم پایهدانلود فایل