لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16425علوم حدیث گرایش کلام و عقایدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--33علوم انسانیدانلود فایل
2598ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2599ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--1078علوم پایهدانلود فایل
2600فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینفیزیک--1078علوم پایهدانلود فایل
16414تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--37علوم انسانیدانلود فایل
16416علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--37علوم انسانیدانلود فایل
16417علوم و معارف نهج البلاغهدکتری تخصصی1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--37علوم انسانیدانلود فایل
16408آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--798علوم انسانیدانلود فایل
16437حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--798علوم انسانیدانلود فایل
16419روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--798علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰