لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
9173مهندسی پزشکیدکتری تخصصی1399/11/12فعالبازنگریمهندسی پزشکی--294فنی و مهندسیدانلود فایل
3537مهندسی گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریگیاه پزشکی--294کشاورزیدانلود فایل
16369امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--1077علوم انسانیدانلود فایل
16368امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--1077علوم انسانیدانلود فایل
7324معماری گرایش مهندسی علوم ساختمانکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/15فعالتدوینمعماری--793هنر و معماریدانلود فایل
2604علوم و مهندسی اعصاب گرایش علوم اعصاب سیستمدکتری مستقیم1399/11/21فعالتدوینعلوم زیستی--792علوم پایهدانلود فایل
2605علوم و مهندسی اعصاب گرایش مهندسی اعصابدکتری مستقیم1399/11/21فعالتدوینعلوم زیستی--792علوم پایهدانلود فایل
2003085مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1399/11/25فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰