لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فناوری گل و گیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای علوم دامیکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریکشاورزی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای معماریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریساختمان و معماری--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای کنترلکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالتدوینبرق و کامپیوتر--26فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--26فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--26فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریکشاورزی--26فنی و حرفه ایدانلود فایل
آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--937علوم انسانیدانلود فایل
آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.