لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1286مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی صنایع--661فنی و مهندسیدانلود فایل
1932مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--1075فنی و مهندسیدانلود فایل
1599مهندسی صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--272فنی و مهندسیدانلود فایل
1600مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--272فنی و مهندسیدانلود فایل
3216مهندسی صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالتدوینمنابع طبیعی--717کشاورزیدانلود فایل
1182مهندسی صنایع هواییکارشناسی پیوسته1365/06/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--100فنی و مهندسیدانلود فایل
1289مهندسی صنایع پلیمرکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--494فنی و مهندسیدانلود فایل
3412مهندسی طبیعتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
1325مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--272فنی و مهندسیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰