لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1669مهندسی شیمی گرایش تولید و جمع آوری گازکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی شیمی--633فنی و مهندسیدانلود فایل
1783مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوختدوینمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1670مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی شیمی--633فنی و مهندسیدانلود فایل
1784مهندسی شیمی گرایش مدیریتکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوختدوینمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1782مهندسی شیمی گرایش پالایش، پتروشیمی و گازکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوختدوینمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1283مهندسی شیمی گرایش گازکارشناسی پیوسته1381/10/21منسوختدوینمهندسی شیمی--567فنی و مهندسیدانلود فایل
1282مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتشکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوختدوینمهندسی شیمی--658فنی و مهندسیدانلود فایل
1281مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینمهندسی شیمی--606فنی و مهندسیدانلود فایل
1284مهندسی شیمی-مهندسی آتشکارشناسی پیوسته1385/09/11منسوختدوینمهندسی شیمی--633فنی و مهندسیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--1006فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰