لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1262مهندسی برق گرایش مخابراتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1264مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریککارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1263مهندسی برق گرایش کنترلکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
2001656مهندسی بسته بندی (گرایش کشاورزی)کارشناسی پیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--190علمی و کاربردیدانلود فایل
1265مهندسی بهره برداری راه آهنکارشناسی پیوسته1374/12/16فعالتدوینمهندسی عمران--458فنی و مهندسیدانلود فایل
1496مهندسی ترافیک هواییکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
1272مهندسی ترافیک هواییکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینمهندسی مکانیک--606فنی و مهندسیدانلود فایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
9015مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1397/03/30فعالتدوینمهندسی مکانیک--988فنی و مهندسیدانلود فایل
1273مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰