لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3466مهندسی آب و خاککارشناسی پیوسته1385/01/15منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--849کشاورزیدانلود فایل
1256مهندسی استخراج معدنکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی معدن--494فنی و مهندسیدانلود فایل
3536مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1399/11/12منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
3541مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--313کشاورزیدانلود فایل
9010مهندسی الکترونیک هواپیماییکارشناسی پیوسته1393/08/30فعالتدوینمهندسی برق--759فنی و مهندسیدانلود فایل
1686مهندسی انرژیکارشناسی پیوسته1391/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--713فنی و مهندسیدانلود فایل
9213مهندسی انرژیکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریمهندسی مکانیک--305فنی و مهندسیدانلود فایل
9115مهندسی اویونیککارشناسی پیوسته1399/05/20فعالتدوینمهندسی برق--788فنی و مهندسیدانلود فایل
9113مهندسی اپتیک و لیزرکارشناسی پیوسته1399/05/06فعالتدوینمهندسی برق--1059فنی و مهندسیدانلود فایل
1588مهندسی اپتیک و لیزرکارشناسی پیوسته1379/11/16فعالتدویننظامی و انتظامی--552فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰