لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2613بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
3349ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3348ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3341توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--109کشاورزیدانلود فایل
3375حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
2020زمین شناسی -تکتونیکدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
2021زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادیدکتری تخصصی1394/12/19منسوختدوینعلوم زمین--402علوم پایهدانلود فایل
2019زمین شناسی -پترولوژیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--396علوم پایهدانلود فایل
16050فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
6952فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰