لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
معماری کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
معماری کشتی گرایش سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوختدوینشیمی--690علوم پایهدانلود فایل
زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/23منسوختدوینعلوم زیستی--195علوم پایهدانلود فایل
اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31فعالتدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
زیست شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.