لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3144مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3145مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3147مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاککارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--563کشاورزیدانلود فایل
3228مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دامکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--563کشاورزیدانلود فایل
3229مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیورکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--563کشاورزیدانلود فایل
3231مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1389/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--490کشاورزیدانلود فایل
3234مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1372/04/27منسوختدوینتولیدات گیاهی--407کشاورزیدانلود فایل
3149مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظرکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--665کشاورزیدانلود فایل
3151مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
3232مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰