لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3517علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--734کشاورزیدانلود فایل
3514علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--734کشاورزیدانلود فایل
3515علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--734کشاورزیدانلود فایل
3516علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--734کشاورزیدانلود فایل
3350علوم ومهندسی مرتعدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3064فرآورده های چند سازه چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3065فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوختدوینعلوم دامی--137کشاورزیدانلود فایل
3077محیط زیست گرایش آمایش سرزمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3078محیط زیست گرایش الودگی محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3076محیط زیست گرایش تنوع زیستیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰