لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3366علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--109کشاورزیدانلود فایل
3415علوم و مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3387علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3419علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3418علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3417علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3214علوم ومهندسی خاککارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریخاکشناسی--727کشاورزیدانلود فایل
3483علوم ومهندسی خاککارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--109کشاورزیدانلود فایل
3377علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3517علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--734کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰