لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3369علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3423علوم و مهندسی شیلاتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3392علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3389علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3393علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3394علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3378علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3390علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3391علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3379علوم و مهندسی شیلات گرایش صید وبهره برداری آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰