لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3036علوم و صنایع چوبدکتری تخصصی1373/12/07منسوختدوینمنابع طبیعی--440کشاورزیدانلود فایل
3212علوم و مهندسی آبکارشناسی پیوسته1391/11/08فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--714کشاورزیدانلود فایل
3303علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3457علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3463علوم و مهندسی آب گرایش آثار و سازه های تاریخی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3461علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3456علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3462علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3458علوم و مهندسی آب گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
3459علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰