لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3448علوم دامی گرایش تغذیه دامدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3453علوم دامی گرایش تغذیه دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3449علوم دامی گرایش تغذیه طیوردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3454علوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3455علوم دامی گرایش زنبور عسلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3447علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیوردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3452علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام وطیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3446علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیوردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3451علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3055علوم طیوردکتری تخصصی1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--694کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰