لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--101-
8139شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریبینا رشته ای--152بینا رشته ایدانلود فایل
8129علوم شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/25منسوختدوینمیز علوم شناختی--615بینا رشته ایدانلود فایل
8124علوم شناختی گرایش توان بخشی شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینمیز علوم شناختی--757بینا رشته ایدانلود فایل
8123علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/01/26فعالبازنگریمیز علوم شناختی--705بینا رشته ایدانلود فایل
8134علوم شناختی - روانشناسی گرایش روانشناسی شناختیدکتری تخصصی1391/07/09فعالتدوینمیز علوم شناختی--699بینا رشته ایدانلود فایل
8133علوم شناختی - روانشناسی گرایش شناخت اجتماعیدکتری تخصصی1391/07/09فعالتدوینمیز علوم شناختی--699بینا رشته ایدانلود فایل
8137علوم شناختی - زبان شناسیدکتری تخصصی1391/12/13فعالتدوینمیز علوم شناختی--718بینا رشته ایدانلود فایل
8136علوم شناختی - مدل سازی شناختیدکتری تخصصی1391/03/21فعالتدوینمیز علوم شناختی--693بینا رشته ایدانلود فایل
8131علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعیدکتری تخصصی1393/04/01فعالبازنگریمیز علوم شناختی--743بینا رشته ایدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰