لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۴۴۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطرکاردانی پیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی13910619علمی و کاربردی
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوختدوینمهندسی مکانیک40فنی و مهندسی
حوزویدکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم حوزه ای6999علوم انسانی
رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم زیستی2285علوم پایه
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته1390/05/03فعالتدوینمدیریت40علوم انسانی
فرش دستبافکاردانی پیوسته1390/10/07فعالتدوینفرهنگ و هنر40علمی و کاربردی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزه ای796علوم انسانی
مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی860علوم انسانی
مکانیک خودروکاردانی پیوسته1385/04/04منسوختدوینصنعت23علمی و کاربردی
کاردان فنی مکانیک- صنایع اتومبیلکاردانی ناپیوسته1390/09/19منسوختدوینمهندسی مکانیک40فنی و مهندسی