لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۵۳۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فرش دستبافکاردانی پیوسته1390/10/07فعالتدوینفرهنگ و هنر40علمی و کاربردی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزه ای796علوم انسانی
مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی860علوم انسانی
مذاهبدکتری تخصصی1394/08/09فعالتدوینعلوم حوزه ای867علوم انسانیدانلود فایل
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی775دامپزشکیدانلود فایل
مهندسی هوا فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگرینظامی و انتظامی650فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1392/02/08منسوختدوینفیزیک828علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی کاتالیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/08/28فعالتدوینشیمی811علوم پایهدانلود فایل
علوم تصمیم و مهندسی دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینعلوم ریاضی731علوم پایهدانلود فایل
چینه نگاری ودیرینه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/03/26منسوخبازنگریعلوم زمین834علوم پایهدانلود فایل