لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعهدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم اقتصادی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
الگوریتم و محاسباتدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--858فنی و مهندسیدانلود فایل
امنیت بین المللدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش امنیت داخلیدکتری تخصصی1385/11/28فعالتدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.