لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--332علوم انسانیدانلود فایل
ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--781علوم انسانیدانلود فایل
ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--856علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--414کشاورزیدانلود فایل
اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.