لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی پیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکارشناسی پیوسته1378/05/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
هتلداریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری--13950123علوم اجتماعیدانلود فایل
هنر اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/28فعالتدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفالکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش شیشهکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش فلزکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.