لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1372/11/24منسوختدوینموسیقی--273هنر و معماریدانلود فایل
مکانیک -مهندسی مکانیک در حرارت وسیالاتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--13960820علوم پایهدانلود فایل
میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--156علوم پایهدانلود فایل
ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13950907هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13970209هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.