لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1372/04/27منسوختدوینتولیدات گیاهی--261کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)کارشناسی پیوسته1389/02/11منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ایکارشناسی پیوسته1387/11/12منسوختدوینتولیدات گیاهی--707کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--13931225فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی عمران--389فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.