لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1392/02/08فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--808فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--13960926فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/05/28فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--13990528فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/10/03فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--13991003فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940623فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امنکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزارکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--365فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر--828فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.