لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--161علوم پایهدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--61کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
زمین شناسی -تکتونیکدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادیدکتری تخصصی1394/12/19منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
زمین شناسی -پترولوژیدکتری تخصصی1372/01/22منسوختدوینعلوم زمین--255علوم پایهدانلود فایل
فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰