لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار--92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار--721علوم پایهدانلود فایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--719علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار--92علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم تربیتی--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1399/05/20فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990520علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--869هنر و معماریدانلود فایل
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--869علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.