لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمارکارشناسی پیوسته1399/06/29فعالتدوینآمار--13990629علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار--397علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار--522علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27فعالتدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعالبازنگریآمار--13970427علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--94علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار--884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار--310علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.