لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/10/19منسوختدوینعلوم جغرافیایی--744علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/01/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13960123علوم اجتماعیدانلود فایل
آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران--400فنی و مهندسیدانلود فایل
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1388/08/17منسوخبازنگریکشاورزی--144علمی و کاربردیدانلود فایل
آبخیزداری - فرسایش و رسوبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
آبیاری – انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.