لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7331مدیریت پروژه و ساختدکتری تخصصی1400/10/05فعالبازنگریمعماری--313هنر و معماریدانلود فایل
7280مدیریت پروژه وساختدکتری تخصصی1386/06/17فعالتدوینمعماری--645هنر و معماریدانلود فایل
6692مدیریت پیشگیری از جرمدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--735علوم انسانیدانلود فایل
6098مدیریت گرایش تحقیق در عملیاتدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6095مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللیدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6097مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6092مدیریت گرایش مدیریت رفتاریدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6091مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومیدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6094مدیریت گرایش مدیریت سیستم هادکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
6096مدیریت گرایش مدیریت مالیدکتری تخصصی1374/06/19منسوختدوینمدیریت--446علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰