لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکولدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--554علوم پایهدانلود فایل
نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظریدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--554علوم پایهدانلود فایل
نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنیدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--554علوم پایهدانلود فایل
نانو شیمی گرایش نانو پلیمردکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--554علوم پایهدانلود فایل
نانو فیزیک گرایش نانو ساختارهادکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینفیزیک--554علوم پایهدانلود فایل
نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیکدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینفیزیک--554علوم پایهدانلود فایل
هنرهای اسلامیدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینهنرهای کاربردی--860هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای تجسمیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینهنرهای تجسمی--883هنر و معماریدانلود فایل
هواشناسیدکتری تخصصی1382/04/17منسوختدوینعلوم زمین--68علوم پایهدانلود فایل
هواشناسیدکتری تخصصی1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--13960625علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.