لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6900ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--659علوم انسانیدانلود فایل
6904ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--581علوم انسانیدانلود فایل
16133ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/16فعالبازنگریعلوم حوزوی--944علوم انسانیدانلود فایل
7154ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7029ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینهنرهای نمایشی--427هنر و معماریدانلود فایل
7100ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--661هنر و معماریدانلود فایل
6591ادبیات قرآنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--678علوم انسانیدانلود فایل
6997ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--472علوم انسانیدانلود فایل
16217ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--974علوم انسانیدانلود فایل
6896ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--757علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰