لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16449ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16448ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16447ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
6989ادیان و عرفانکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/01/01فعالتدوینالهیات--365علوم انسانیدانلود فایل
6846ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
6592ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6905ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینعلوم حوزوی--581علوم انسانیدانلود فایل
6897ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06منسوختدوینعلوم حوزوی--750علوم انسانیدانلود فایل
6547ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--679علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۵۱ تا ۵٬۶۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰