لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7104ارتباط تصویری گرایش تصویرسازیکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
7103ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی--489هنر و معماریدانلود فایل
7306ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینهنرهای تجسمی--490هنر و معماریدانلود فایل
7030ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--427هنر و معماریدانلود فایل
7032ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--735هنر و معماریدانلود فایل
7288ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--998هنر و معماریدانلود فایل
7101ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
6436ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
6958ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1383/12/12فعالتدوینعلوم حوزوی--602علوم انسانیدانلود فایل
16443ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۴۱ تا ۵٬۶۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰