لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5469اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
5470اقتصاد نفت و گاز گرایش نهادها و سیاست های بین المللی درنفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
5472اقتصاد نفت و گاز گرایش مدیریت مالی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
5471اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
5645اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--1054علوم اجتماعیدانلود فایل
3432اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3546اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--313کشاورزیدانلود فایل
5001اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--521علوم اجتماعیدانلود فایل
3430اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
5416اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--562علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰