لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3436اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3437اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3005اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3435اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3438اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
2001442اقتصاد کارو بهره وریکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--462علمی و کاربردیدانلود فایل
3544اقتصاد و تولید و ممدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--313کشاورزیدانلود فایل
5104اقتصاد و تجارت الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--612علوم اجتماعیدانلود فایل
5350اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
5351اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--646علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۵۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰